Uitgaven KISG

Onderstaande uitgaven kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar .
Vermeldt u uw naam, adres, eventueel telefoonnummer, welk artikel u wenst en hoeveel exemplaren u wilt afnemen.

Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma

‘Een icoon van hoop.’ Zo omschrijft Mgr. De Korte de karmeliet Titus Brandsma.  
Op 15 mei 2022 wordt Titus, samen met negen andere zaligen, door Paus Franciscus heilig verklaard. Een week later, zondag 22 mei, vindt in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch de nationale dankviering voor zijn heiligverklaring plaats.

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma heeft de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius de opdracht gegeven voor het componeren van een hymne en van een uitgave van de vaste gezangen voor de Eucharistie.

Het is ons een vreugde om u, kort voor de heiligverklaring, de Mis voor Titus Brandsma te mogen aanbieden. Het bestuur van de KISG is Wouter van Belle, organist van de Utrechtse Sint-Catharinakathedraal, veel dank verschuldigd voor deze Mis ter ere van een nieuwe Nederlandse heilige.

Pater Titus Brandsma: karmeliet, mysticus, hoogleraar aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen, journalist en sinds begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw een vurig bestrijder in woord en geschrift van het opkomende nationaal socialisme.

Hij sprak zich openlijk uit tegen de jodenvervolging door Nazi-Duitsland en verdedigde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de vrijheid van onderwijs en van de vrije katholieke pers. Begin 1942 werd hij door de Duitser gearresteerd en via de gevangenis in Scheveningen (‘Het Oranjehotel’), kamp Amersfoort en de strafgevangenis in Kleve kwam hij in concentratiekamp Dachau terecht. Daar bezegelde hij zijn goede strijd voor het geloof, de hoop en de liefde met de dood.

Afkomstig Friesland en werkzaam in Oss en Nijmegen heeft Titus banden met het noordelijke bisdom Groningen-Leeuwarden en ons eigen bisdom van ’s-Hertogenbosch. We spreken de wens uit dat de nieuw gecomponeerde Mis (en hymne) in heel de Nederlandse Kerkprovincie zullen weerklinken ter ere van deze icoon van hoop.

Plebaan Vincent Blom

Voorzitter KISG
30 maart 2022

Download hier de partituur

Download hier de versie voor alleen het volk

 

Titus Brandsma Hymne

 

Een nieuwe hymne wordt uitgegeven door de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius. Een hymne ter ere van Titus Brandsma bij gelegenheid van zijn mogelijke heiligverklaring.

Voorjaar 2021 heeft de Vaticaanse Congregatie voor de heiligverklaringen een wonder erkent dat is toegeschreven aan de voorspraak van de in 1942 overleden Titus Brandsma. De weg naar zijn heiligverklaring door de paus is daarmee zeer dichtbij gekomen. Pater Titus Brandsma: karmeliet, mysticus, hoogleraar aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen, journalist en sinds begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw een vurig bestrijder in woord en geschrift van het opkomende nationaal socialisme.

Hij sprak zich openlijk uit tegen de jodenvervolging door Nazi-Duitsland
en verdedigde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de vrijheid van onderwijs en van de vrije katholieke pers. Begin 1942 werd hij door de Duitser gearresteerd en via de gevangenis in Scheveningen (‘Het Oranjehotel’), kamp Amersfoort en de strafgevangenis in Kleve kwam hij in concentratiekamp Dachau terecht. Daar bezegelde hij zijn goede strijd voor het geloof, de hoop en de liefde met de dood.

In de gevangenis van Scheveningen schreef hij onder andere deze indrukwekkende woorden:
“Beata Solitud, (o zalige eenzaamheid). Ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik heb mij er nog niet verveeld, Integendeel. Ik ben er zo alleen, o ja, maar nooit was Onze Lieve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde, dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en tevreden geweest.”

Een echo van deze woorden horen we in de hymne die te zijner ere is gecomponeerd: ‘In Titus groeide Gods Gelaat, zijn vurig spreken om Gods Rede bestreed de wandaad, onverlaat, met diep verlangen naar Gods Vrede.’

Deze Titus Brandsma Hymne is in opdracht van de KISG door Chris Fictoor gecomponeerd. Op basis van teksten van Titus Brandsma vervaardigde hij deze compositie naar tekst en muziek. De componist is een groot kenner van het leven van de zalige Titus Brandsma en van de vele geschriften die hij ons heeft nagelaten.

Het bestuur van de KISG is Chris Fictoor veel dank verschuldigd voor deze hymne ter ere van een nieuwe Nederlandse heilige. Afkomstig uit Friesland en werkzaam in Oss en Nijmegen heeft Titus banden met het noordelijke bisdom Groningen-Leeuwarden en ons eigen bisdom van ’s-Hertogenbosch. We hopen echter dat deze hymne in heel de Nederlandse Kerkprovincie zal weerklinken wanneer de heiligverklaring een feit is.

Direct na de aankondiging van zijn heiligverklaring wordt de hymne verspreidt.

De woorden van Titus Brandsma gaan we zingen in aanloop naar zijn mogelijke heiligverklaring en hopelijk nog vele malen daarna. Ze bevatten een grote geestelijke rijkdom en zijn nog altijd actueel: ‘Herauten, boodschappers van vrede, hebben door eeuwen heen gestreden, zij zijn voor Gods werk opgestaan, hun stem mag niet verloren gaan……….nog zoekt de vrede reisgenoten.’

Dat wij door het zingen van deze hymne en gesterkt door de woorden en het voorbeeld van Titus Brandsma reisgenoten van de vrede zijn.

Plebaan Vincent Blom
Voorzitter KISG

De partituur kunt u onderstaand downloaden:
pagina 1 t/m 42
pagina 43 t/m 93
pagina 94 t/m 105

Adventsmotet “Dauwt, Hemelen uit de Hoge – Wouter van Belle

Het duurt nog even voordat we ons gaan voorbereiden op Kerstmis 2022. Immers Kerstmis is net achter de rug. Maar een nieuw muziekstuk repeteren en in het repertoire opnemen vraagt enige tijd. Hopelijk – en misschien mogen we daar vanuit gaan – kunnen we dit jaar Kerstmis weer uitgebreid vieren met vele mensen in goed voorbereide en muzikale vieringen.
In menig kerk klinken in de voorbereiding op Kerstmis de woorden Rorate Caeli. Het Rorate is één van de bekendste gezangen uit de liturgie van de advent. De tekst is ontleend aan de profeet Jesaja (45, 8) en drukt de hoop en het verlangen uit naar de komst van de Messias: Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum; aperiatur terra et germinet Salvatorem.
Dauwt, hemelen, uit den hoge; wolken, laat als een regen de Gerechte neerdalen; aarde, open u om de Verlosser voort te brengen.
We zingen deze woorden als introïtus op de vierde zondag van de advent. Daarnaast wordt het eerste gedeelte van het Rorate gezongen als refrein bij een uit vier strofen bestaand adventsgezang. Iedere zondag van de advent bouwt het gezang zich op met een strofe. Op de vierde zondag wordt het dan in volle omvang gezongen. Het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius biedt u bij gelegenheid van de advent 2021 een nieuwe compositie van het Rorate aan. Het betreft hier de openingszang (introïtus) van de vierde adventszondag. Gekozen is voor een Nederlandstalige zetting. Het bestuur van de KISG dankt heel bijzonder Wouter van Belle, componist en hoofdorganist van de Utrechtse St. Catharinakathedraal, voor zijn bereidheid om op deze tekst van Jesaja een fraaie compositie te schrijven. ‘Dauwt, hemelen, uit den hoge’. We hopen dat dit gezang dienstbaar is aan de adventsliturgie in de parochies van ons bisdom.

Klik hier om het bladmuziek van het adventsmotet te downloaden

Sint Jozefhymne “Liber Ususalis Te Joseph celebrent” – Hans Leenders

Jozefjaar
Op 8 december 2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd met de brief: ‘Patris Corde’ (met het hart van een vader). Tot en met 8 december van dit jaar worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te overwegen.
Sint-Jozef als beschermer
Met dit speciale jaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Hij is de beschermer van Maria en haar Kind en brengt hen, na het bezoek van de Wijzen uit het Oosten, van Betlehem naar Egypte om aan de tirannie van koning Herodes te ontkomen. Vanuit Egypte brengt hij Maria en Jezus naar Nazaret. Daar is hij naar aardse maatstaven de vader en beschermer van Jezus, de voedstervader zoals de traditie het noemt. In Nazaret groeit het timmermansgezin uit tot de Heilige Familie.
Sint-Jozef vandaag
Heeft, zo zou je je kunnen afvragen, de heilige Jozef nog betekenis voor de gelovigen van vandaag? Wat voegt een Jozefjaar toe aan ons geloof? In de brief waarmee de paus het Jozefjaar aankondigt, brengt hij het leven van Jozef in verband met de zorg voor armen, migranten en arbeiders en van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten. Ook de coronapandemie heeft voor de paus meegespeeld om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. Volgens paus Franciscus heeft de huidige pandemie duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben voor het algemeen welzijn, van allen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, die zich medeverantwoordelijk weten voor het geheel van een samenleving in crisis. In het leven van de heilige Jozef komt dat samen want hij is de schutspatroon van de werkende mens, van gezinnen en families, van de stervenden en van heel de gemeenschap van de Kerk.
Sint-Jozef als patroon
Als timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is Jozef een voorbeeld voor de werkende mens en van degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin. We weten door de coronacrisis hoe de zekerheden van een vaste baan in sommige sectoren op de tocht is komen te staan. We ervaren in deze pandemie dat gezinnen en families soms onder druk en stress moeten leven. Jozef is ook de patroon van stervenden want zelf, zo wordt ons door de traditie overgeleverd, mocht hij sterven met Jezus en Maria aan zijn sterfbed. En ook dat is in het licht van de pandemie een actueel gegeven. Met zijn voorspraak begeleidt Jozef de stervenden die zich aan God durven toevertrouwen. Met zijn voorspraak begeleidt hij allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en zich met hart en ziel inzetten voor ernstig zieken en stervenden. Jozef is de schutspatroon voor al deze mensen, zoals hij dat is voor ons, mensen van de Kerk, die aan den lijve de beperkende maatregelen van deze coronatijd ervaren. Met een vaderlijke liefde zorgt hij voor ieder van ons.
Sint-Jozef als voorbeeld
In het evangelie ontmoeten wij Jozef als iemand die luistert. Geen enkel woord is van hem overgeleverd. Hij is er voor Maria en haar Zoon wanneer God hem dat vraagt. De dromen van Godswege zijn hét kompas in het leven van deze timmerman uit Nazareth. Hij beantwoordt wat God van hem vraagt. Het leven van Jozef is daarmee een leven van zelfgave. Hij is niet uit op eigen gewin of voordeel. Hij durft zich in dienst te stellen van de ander en dé Ander, God.
Jozef is hét voorbeeld van liefde tot God en van daaruit van liefde tot de naaste. Een liefde die er niet op uit is om er zelf beter van te worden of er iets voor terug te verdienen. Mattheus noemt hem in zijn evangelie ‘rechtschapen’. Jozef leeft naar wat God verlangt, hij behoudt het goede. Hij houdt zich verre van het kwaad en bewaart het geloof in een zuiver hart. Hij is een voorbeeld van geduld en nederigheid, van een zichzelf wegschenkende liefde.
Met het hart van een vader, Patris Corde, zorgt Jozef voor Gods Zoon en de Moeder Gods. Hij leeft in de schaduw van hen beiden. Gedrieën vormen zij het huisgezin van Nazareth, de Heilige Familie. Dit jaar worden we door Paus Franciscus uitgenodigd om het leven van de heilige Jozef te overwegen en daarvan te zingen.
Wij hopen dat deze hymne een bijdrage mag leveren bij de verering van de heilige Jozef. Op 19 maart, 1 mei en op het feest van de Heilige Familie (de zondag Kerstmis) viert de liturgie van de Kerk zijn gedachtenis. Daarnaast is vanouds de gehele maand maart aan Sint-Jozef toegewijd. We hopen dat rond deze dagen de nieuw gecomponeerde hymne de liturgie in uw parochie zal verrijken.

Klik hier om de bladmuziek  en zangstemmen van de Sint-Jozef hymne te downloaden

Pasen met de Emmaüsgangers – Frans Bullens

Gij volgt ons uit Jeruzalem
Deze woorden keren terug in het nieuw getoonzette Paaslied dat de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) u aanbiedt op weg naar Pasen 2021. Evenals vorig jaar zullen we de Goede Week en het Paasfeest op sobere wijze moeten vieren. Bij het schrijven van dit voorwoord -tweede helft van februari- zijn de vooruitzichten op verruiming van de coronamaatregelen helaas nog niet in zicht.
Het bestuur van de KISG heeft in het voorbije jaar meerdere compositieopdrachten gegeven. Recent is een hymne ter ere van Sint-Jozef aan u gepresenteerd. Al deze composities zijn éénstemmig te zingen, maar na coronatijd ook in meerstemmige zetting. Bij gelegenheid van het Paasfeest 2021 verschijnen twee nieuw getoonzette gezangen. Allereerst het gezang ‘De dag rijst rood in het verschiet’, een hymne die de verrijzenis van Christus beschrijft. U treft hier de  compositie aan waarin “Pasen met de Emmaüsgangers” centraal staat. In dit gezang wordt de nabijheid van de verrezen Heer bezongen.
De beide leerlingen van Emmaüs zijn bedroefd, hun Heer en Meester is gestorven. Hoe moeten ze nu verder want op Hem hadden zij hun hoop gesteld. Deze Jezus was toch een profeet, machtig in woord en daad. De verrezen Heer zal hun de ogen openen, zij herkennen Hem aan het gebroken brood en hun dorre harten gaan branden van liefde: de Heer leeft,
Hij is verrezen!
Dit Paaslied mag ons bemoedigen in deze coronatijd. Ook vandaag leven er zovelen in verdriet en eenzaamheid. We hoeven ons verdriet, onze eenzaamheid en ons lijden niet alleen te dragen want ook vandaag staat de Heer ons terzijde. Wanneer wij dit lied van Emmaüsgangers zingen dan vragen wij de Verrezen Heer om in ons midden te blijven, ons nabij te zijn. Zingend en biddend vragen wij of Christus onze reisgenoot wil zijn en een metgezel in alle nood.
‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’, zo konden de Emmaüsgangers vol vreugde uitzingen op de avond van Pasen. Dat ook wij dit mogen ervaren nu de wereld gebukt gaan onder een zware pandemie: ‘O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij.’

Klik hier om de bladmuziek en zangstemmen van Pasen met de Emmaüsgangers te downloaden

Paashymne “De dag rijst rood in het verschiet” – Frans Bullens

Laat dan ons Pasen zalig zijn…..
Deze woorden keren terug in het nieuw getoonzette Paaslied dat de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) u aanbiedt op weg naar Pasen 2021. Evenals vorig jaar zullen we de Goede Week en het Paasfeest op sobere wijze moeten vieren. Bij het schrijven van dit bericht (begin maart) zijn de vooruitzichten op verruiming van de coronamaatregelen helaas nog niet in zicht.
Het bestuur van de KISG heeft in het voorbije jaar meerdere compositieopdrachten gegeven. Recent is een hymne ter ere van Sint-Jozef aan u gepresenteerd. Al deze composities zijn éénstemmig te zingen, maar na coronatijd ook in meerstemmige zetting.
Kerkkoren in coronatijd én daarna
Onlangs verscheen in dagblad Trouw (20 febr. 21) een artikel over kerkkoren in coronatijd. Deze bijdrage maakt duidelijk dat het voor veel koren een heel moeilijke en zware tijd is. Het niet samen kunnen zingen tijdens repetities en vieringen, de onderlinge ontmoeting en vriendschap wordt node gemist. Ook voor veel dirigenten en organisten is het een zware
tijd. Zij kunnen hun beroep niet of maar ten dele uitoefenen. Als iets duidelijk wordt in bovengenoemd artikel is het wel dat we niet moeten berusten in de huidige situatie, hoe moeilijk die ook is. Zingen in klein verband is mogelijk. Dat geldt ook voor het omzien naar elkaar, al is het dan via telefoon of sociale media. Een musicus en theoloog zegt het in de
bijdrage in Trouw heel krachtig: “Ik denk dat de kerkkoren uiterst belangrijk zullen blijven voor de toekomst van de Kerk. Omdat juist in muziek er verbinding is. En die verbinding maakt dat mensen zich weer aan een kerk willen binden.”
Pasen, daarvan mogen wij zingen
Het is ook vanuit deze intentie dat de KISG met regelmaat opdrachten geeft om liturgische teksten te toonzetten. Ze leveren een bijdrage aan het liturgisch leven in en na de coronatijd. Nu bieden wij u een Paaslied aan gecomponeerd door Frans Bullens. Dit gezang bezingt de overgang van Goede Vrijdag naar Pasen, van dood naar verrijzenis en eeuwig leven. Het is een tekst die zingend onder woorden brengt dat er voor christenen altijd toekomst is: na lijden en verdriet zijn tranen en pijn voorbij want de dag rijst rood in het verschiet. Pasen vieren is geloven dat de toekomst in Gods hand ligt. Daarvan mogen wij zingen!
Laat dan ons Pasen zalig zijn……..dat wens ik u van harte toe.

Klik hier om de partituur en de zangstemmen te downloaden

Kerst-hymne + Driekoningen-hymne – Frans Bullens

Missa ‘In tempora angustiae’ – Frans Bullens

Nu dus een complete Mis voor cantor. De componist, Frans Bullens, heeft deze nieuwe Mis als naam gegeven: ‘Missa in tempore angustiae’. De Mis die gezongen wordt in benarde tijden, in tijden van nood, angst, zorg en onzekerheid. De Mis die we zingen in een tijd dat de wereld, en misschien ook wel ons eigen leven, te maken heeft met de gevolgen van dat kleine en onzichtbare virus. De KISG beoogt dat de nieuwe miscompositie motiverend en stimulerend zal zijn voor iedere (aankomend) cantor.
Klik hier voor de bladmuziek en de zangstemmen te downloaden

Sub Tuum Preasidium – Frans Bullens

Het aloude gebed: “sub tuum praesidium” heeft de KISG door de heer Frans Bullens op muziek laten zetten. Juist in de tijd van het coronavirus is het goed om te blijven zingen. De KISG wil met het beschikbaar stellen van deze compositie alle organisten, dirigenten en koorzangers een hart onder de riem steken. Hopelijk brengt dit gezang vreugde in deze tijd.
Klik hier voor de uitgave en partituren…
Klik hier voor de video van Sub Tuum Praesidium…

Overstroom ons met uw vrede – Frans Bullens

Het is 90 Jaar geleden dat de Sint-Jan tot basiliek werd verheven. Een gedenkwaardige gebeurtenis die zondag 8 december 2019 tijdens de Eucharistieviering werd herdacht met o.a. twee speciaal hiervoor gecomponeerde gezangen.

Tijdens de pontificale eucharistieviering gelegenheid klonken twee nieuwe gezangen die de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius heeft laten componeren. Het eerste betreft het motet ‘Deus in loco’ (God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis) door de heer Hans Leenders en wordt uitgegeven bij muziekuitgeverij Ascolta te Houten. Het tweede gezang is één van de hymnen uit het getijdengebed van de kerkwijding gecomponeerd door de heer Frans Bullens met als titel ‘Overstroom ons met uw vrede”.
Klik hier voor de uitgave en partituren…

Compositie Onze Vader

Vanuit de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is het initiatief uitgegaan om een drietal composities van het Onze Vader uit te geven op de nieuwe tekst. Tevens is de gehele communieritus getoonzet.

In de nieuwe uitgave is de bekende toonzetting van F. Keessen opgenomen. Daarnaast is de nieuwe tekst bewerkt voor de composities van Floris van der Putt en Maurice Pirenne, twee priestermusici van het Bossche bisdom.

Prijs: € 2,00, exclusief verzendkosten.

Floris van der Putt: een muzikale biografie

De NSGV heeft aan prof. dr. Anton Vernooij, emeritus hoogleraar liturgische muziek, de opdracht verleend een biografie te schrijven over de persoon en het werk van Floris van der Putt. Het manuscript ligt inmiddels bij de eindredacteur Jan Jaap Zwitser, musicoloog en eindredacteur van het Gregoriusblad. Het boek wordt uitgegeven door Berne Media, en draagt als titel ‘Maar één ging er zingen. Een muzikale biografie van Floris van der Putt’.

Naast biografische gegevens zal in het boek ruime aandacht worden besteed aan de composities en de omstandigheden waarin deze werken zijn ontstaan. Enkele exemplarische composities uit zijn oeuvre zullen nader muzikaal worden geanalyseerd. In het boek wordt ook een complete oeuvrelijst opgenomen. Het rijk geïllustreerde boek is met name bedoeld voor (kerk-)musici en geïnteresseerde pastores en zal een brede verspreiding krijgen. Een bespreking van de biografie is te vinden in Gregoriusblad van december 2015 (p. 20-21).

Prijs: € 10,00, exclusief verzendkosten.

Partituren Floris van der Putt

De Stichting Floris van der Putt wil het veelzijdige oeuvre van de componist Floris van der Putt promoten. Hier vindt u een overzicht van de partituren van Nederlandstalige liturgische muziek die zijn uitgegeven en merendeels nog verkrijgbaar zijn. Volksliederen van Floris van der Putt vindt u hier.

Uitgeverij Ascolta geeft een serie uit met (nog niet uitgegeven) repertoire van Floris van der Putt. Hier vindt u een overzicht van de titels.

In de Muziekbijlage van het Gregoriusblad, aflevering maart 2016, is een niet eerder uitgegeven compositie van Floris van der Putt gepubliceerd: Psalm 130 Ik wacht op de Heer. Deze beurtzang is gecomponeerd op de vertaling van ‘Vijftig psalmen’ voor de uitvaart van mgr. W. Bekkers (14 mei 1966). Vorig jaar publiceerde het Gregoriusblad (aflevering maart 2015) al de beurtzang uit psalm 116 Mijn dankoffer wil ik U brengen.

CD’s met muziek van Floris van der Putt

Op nog maar weinig CD’s is muziek van Floris van der Putt te beluisteren.

Het Proprium voor Maria Onbevlekte Ontvangenis (1945) is te vinden op de CD Muziek uit de Sint-Janskathedraal V (uitverkocht).

Op de nieuwe CD van Véronique van den Engh staat een opname van de Koraal-Toccata (1941). Zie www.veroniquevandenengh.nl.
De biografie van Floris van der Putt (zie boven) bevat een CD met bestaande en nieuwe opnames van composities van Floris van der Putt.

Door de KISG aanbevolen:

  • Missa in simplicitate – Hans Leenders

Hans Leenders (1965) componeerde zijn eenstemmige Missa in Simplicitate speciaal voor het koor van de Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ Basiliek te Maastricht. Hij schreef het in april 2020, op het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie, en wilde zo zijn koorleden bemoedigen, inspireren, een hart onder de riem steken. Hij droeg het ook op aan het Basilicakoor.

Deze mis is bestemd voor de praktijk, kan desnoods zonder dirigent worden uitgevoerd, en komt volkomen tot haar recht als de koorleden bij de uitvoering de nodige afstand tot elkaar moeten bewaren. De componist arrangeerde, op praktische gronden, de éénklaviers orgel zonder pedaal-begeleiding voor strijkkwartet.
Klik hier voor de uitgave en partituren…

  • Mis van de heilige Geest – Frans Bullens

Frans Bullens heeft deze mis in 2010 in opdracht van het Bisdom Breda geschreven voor de vormselvieringen.

Kenmerken zijn:

  • het gaat om een toonzetting van het Nederlandstalige ordinarium
  • het is een driestemmige SA-B zetting die geschikt is voor de doelgroep jongeren- en middenkoren
  • de compositie is tevens geschikt voor deelname van de gelovige gemeenschap (samenzang)
    Klik hier voor de uitgave en partituren…

 

Terug naar boven