Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de Gregoriusvereniging ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).

De KISG kent de navolgende onderscheidingen:

 • Eremedailles
 • Jaartalinsignes
 • Ereteken voor bijzondere verdiensten
 • Gregoriuskaars
 • Erediploma
 • Pauselijke en koninklijke onderscheiding
 • Floris vd Putt-penning
PROCEDURE AANVRAAG ONDERSCHEIDINGEN

 1. Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie, bij gelegenheid van een jubileum, voordragen voor toekenning van een door de Gregoriusvereniging ingestelde kerkelijke onderscheiding, bestaande uit een ereteken, een oorkonde en een daarbij behorende draagspeld, hanger of broche.
 2. Indien iemand op meerdere plaatsen als zodanig actief is geweest, kunnen de betreffende jaren bij elkaar worden opgeteld.

De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn (muv de Floris vd Putt-penning) voor elk bisdom gelijk.

De onderscheidingen (muv de Floris vd Putt-penning) kunnen middels onderstaande formulier worden aangevraagd:
hier een formulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen naar de KISG (Parade 11, 511 KL ’s-Hertogenbosch).
Mocht het niet lukken  om te downloaden, dan kunt u een formulier aanvragen bij de KISG:  .
N.B.:
Voor de Floris vd Putt-penning is geen aanvraagformulier beschikbaar. Voor deze aanvraag dient u een gemotiveerde aanvraag per email/brief te sturen aan het bestuur van de KISG.

De onderscheidingen gaarne tenminste TWEE MAANDEN VOOR DE UITREIKING aanvragen.

De jubilarissen worden vermeld in de nieuwsbrief tenzij U duidelijk aangeeft, dat men dit niet wenst. Belangrijk is op het inschrijfformulier te vermelden de datum van uitreiking. Wellicht dat U de jubilaris wilt verrassen en dan is het zo slordig als de jubilaris al vermeld staat in de Nieuwsbrief, voordat de uitreiking van de onderscheiding heeft plaatsgevonden.

Voor de onderscheiding Ereteken voor bijzondere verdiensten dient men duidelijk aan te geven welke verdiensten regio- / parochie-overstijgend zijn. Het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius beslist of dit ereteken dan wordt toegekend.

De volgende onderscheidingen kunnen worden toegekend:

EREMEDAILLES

In de volgende gevallen kan een medaille als ereteken worden toegekend:

bij 12 ½ jaar: in brons
bij 25 jaar: in zilver
bij 40 jaar: in goud
(met een daarbij behorende draagspeld, hanger of broche en oorkonde)

 

 

 

 

 


JAARTALINSIGNES

Voor 50-, 55-, 60-, 65 en 70-jarige jubilea zijn jaartalinsignes beschikbaar die op het lint van een eerder toegekende gouden medaille kunnen worden aangebracht. In deze gevallen kan daaraan een oorkonde worden toegevoegd waarop het betreffende aantal jaren is vermeld. 

 

ERETEKEN VOOR BIJZONDERE VERDIENSTEN

Het ereteken voor bijzondere verdiensten met oorkonde en draaginsigne kan worden toegekend aan een persoon, een koor of een instelling als onderscheiding voor bijzondere verdiensten ten aanzien van of ten dienste van de kerkmuziek, niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens bovenplaatselijk dan wel regionaal niveau*. Voor toekenning van deze onderscheiding is een hiermee instemmend besluit van het bestuur van de KISG vereist.

*) Dit ereteken wordt niet toegekend aan personen die naast hun kerkmuzikale werk ook op andere terreinen buiten de kerkmuziek veel voor een parochie hebben betekend of aan kerkmusici die op meerdere plaatsen hun kerkmuzikale functie hebben uitgeoefend.
Om te weten te komen of een aanvraag zinvol is en de kans op toekenning te onderzoeken, is het raadzaam voorafgaande aan de aanvraag eerst informatie in te winnen. Aanvragen moeten worden voorzien van een schriftelijke verklaring als ondersteuning bij en ter beoordeling van de aanvraag.

OVERIGE BLIJKEN VAN WAARDERING DOOR DE KISG

In gevallen waarin vanuit een koor, een parochie of het bestuur van de KISG waardering wil uiten tegenover een persoon of instelling voor actieve betrokkenheid bij liturgie en kerkmuziek, zonder dat daarvoor een onderscheiding kan worden toegekend, heeft de KISG daarvoor de beschikking over een:

Gregoriuskaars
Sierkaars (hoogte: 30 cm, doorsnede aan de voet: 8 cm) met een afbeelding van de H. Gregorius.

Erediploma
Met tekst waarbij dank wordt gebracht voor ondervonden ondersteuning op het gebied van liturgie en kerkmuziek

PAUSELIJKE EN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

Voor personen die reeds in het bezit zijn van een gouden medaille kan bij een volgende gelegenheid, als waardering voor kerkelijke en breed maatschappelijke inzet, bij het bisdom een pauselijke onderscheiding worden aangevraagd of bij de burgemeester een koninklijke. Deze onderscheidingen kunnen dus niet worden aangevraagd via de KISG. Wel kan de KISG het verzoek ondersteunen.

AANVRAAG

Onderscheidingen kunnen worden aangevraagd bij de KISG. De KISG kan de aanvraag honoreren of afwijzen. Bij toekenning worden de kosten van de onderscheiding in rekening gebracht.

De aanvraag dient te worden gedaan door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Deze vind u bovenaan deze pagina

Wanneer een Ereteken Bijzondere Verdiensten of een Plaquette wordt aangevraagd dient de aanvraag in een afzonderlijke brief te worden gemotiveerd met een zo volledig mogelijke omschrijving van de verdiensten die de betreffende persoon, het betreffende koor of de betreffende instelling heeft voor de muziek in de liturgie.

Een aanvraag moet altijd zijn voorzien van de handtekening van de (vice-)voorzitter of de secretaris van het kerk-/parochiebestuur en – indien de aanvraag een koorlid betreft – de voorzitter of de secretaris van het koorbestuur.

Een aanvraag dient uiterlijk twee maanden voor de beoogde datum van uitreiking per post naar het betreffende diocesane afdelingsbestuur te worden gezonden.

Een plaquette dient uiterlijk vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking te worden aangevraagd, daar zowel het diocesane afdelingsbestuur als het hoofdbestuur over de toekenning een besluit moeten nemen.

Bij een latere aanvraag kan een tijdige toekenning en levering door de KISG niet gegarandeerd worden.

FLORIS VD PUTT-PENNING

Deze penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de kerkmuziek in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
De onderscheiding staat volledig los van de onderscheidingen die worden uitgereikt aan koorleden die vanaf 12,5 jaar lid zijn van het koor.
De onderscheiding is dus geen aanvulling op cq vervanging van de reeds aanwezige onderscheidingen.

Criteria:

 1. toekenning geschiedt aan een persoon als onderscheiding voor bijzondere verdiensten ten aanzien van of ten dienste van de kerkmuziek, niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens bovenplaatselijk dan wel regionaal niveau.
 2. Dit ereteken wordt niet toegekend aan personen die naast hun kerkmuzikale werk ook op andere terreinen buiten de kerkmuziek veel voor een parochie hebben betekend of aan kerkmusici die op meerdere plaatsen in hun kerk muzikale functie hebben
 3. De penning kan ook worden uitgereikt aan kerkmusici met een kerkelijke bevoegdheid I, II of III bij een bijzondere gelegenheid zoals bijvoorbeeld een jubileum wegens langdurig inzet voor de kerkmuziek.

De aanvraag voor de penning kan worden gedaan door parochies, koren etc.
Het bestuur van de KISG kan ook de penning rechtstreeks toekennen.
Voorbeelden uitzonderlijke verdiensten:

 • Dirigent, organist, bestuurslid bij meerdere koren gedurende lange tijd
 • Componist van aansprekende en gebruikte kerkmuziek
 • Personen in zijn algemeenheid voor lange termijn inzet voor de kerkmuziek

Bestuur KISG beoordeelt aan de hand van de aanvraag of aan de criteria wordt voldaan.
Voor de Floris vd Putt-penning is geen aanvraagformulier beschikbaar. Voor deze aanvraag dient u een gemotiveerde aanvraag per email/brief te sturen aan het bestuur van de KISG.

Terug naar boven