Bestuur

Kerkelijke Instelling SINT-GREGORIUS (KISG) in het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

  • De Sint-Gregorius is de kerkelijke instelling voor kerkmuziek in het rooms-katholieke bisdom ‘s-Hertogenbosch.
  • Bij de KISG zijn alle koren van rooms-katholieke kerken in het bisdom aangesloten.
  • De KISG gaat in op alle mogelijke kerkmuzikale vragen voor advisering, begeleiding en bemiddeling.

Voorzitter: Vincent Blom, pr.
Secretaris: Freek van Genugten
Penningmeester: Peter Lammers

Leden
Jan van de Laar (orgel en repertoire)
Jeroen Felix (koren)
Vacature (cursussen en infocentrum)

Consulent: Jeroen Felix (06 51079083)
Secretariële ondersteuning
: Mevr. Hildegard van Leuken

Een nieuw begin

De vertrouwde NSGV heeft onlangs een nieuwe start gemaakt als:
Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG).

Een nieuwe naam, een nieuw logo en enkele nieuwe bestuursleden. Wat blijft is de inzet ten dienste van de kerkmuziek in het Bossche bisdom. De KISG wil de parochies in ons bisdom van dienst zijn op het gebied van vorming en advies. Muzikale en liturgische vorming blijft een permanente opdracht voor allen die dienstbaar zijn aan de liturgie. Daarnaast wil de KISG zich blijven inzetten voor nieuwe initiatieven. Een van de belangrijkste daarvan is de scholing, muzikaal en liturgisch, van cantores. De cantor is sinds de liturgie-vernieuwing van Vaticanum II een officiële liturgische functie. Naar de toekomst toe zal de cantor een belangrijke taak gaan innemen in het liturgisch leven van onze parochie- en ge-loofsgemeenschappen. De meeste kerkkoren kam-pen met een gebrek aan (voldoende) aanwas. De rijke zangtraditie, die ons bisdom kent, willen wij echter op een verantwoorde wijze naar de toekomst dragen In de komende maanden zal het veranderingsproces van NSGV naar KISG z’n vervolg krijgen. Zo komt er een nieuwe website en worden enkele nieuwe initiatieven ontwikkeld.

Het nieuwe bestuur van de KISG wil zich inzetten voor de kerkmuziek in ons bisdom. Wij willen pastorale teams, koorbesturen, dirigenten en orga-nisten van dienst zijn in de meest brede zin van het woord. Schroom niet contact met ons op te nemen.

In de nieuwe structuur van de KISG is een directe band ontstaan tussen de Dienst Liturgie van het bisdom en de kerkmuziek die tot nu toe door de NSGV werd behartigd. Mgr. De Korte heeft de beleidsterreinen van liturgie en kerkmuziek samengebracht. De bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en de bisdom-beleidsmedewerker voor liturgie hebben vanaf heden (van rechtswege) zitting in het KISG-bestuur in de functies van respectievelijk voorzitter en secretaris. De nieuwe penningmeester zorgt voor het beheer van de gelden. Bestuurslid Jan van de Laar is namens het bestuur beschikbaar voor advies met betrekking tot het erfgoed van orgels en luidklokken. Een goed en verantwoord gebruik van de orgels vergt aandacht. Hetzelfde geldt voor de luidtradities van onze klokken.

Veel blijft in de nieuwe structuur hetzelfde, veel zal ook nieuw zijn. Dank zijn wij verschuldigd aan allen die vóór ons hun bijdrage hebben geleverd aan een goed functioneren van de NSGV. Op dat goede fundament bouwen wij nu voort.

Aansluitend bij het beleidsplan van onze bisschop willen wij als KISG meebouwen in ver-trouwen ten dienste van het liturgisch en muzikaal leven in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. In de geest van dit beleidsplan zal ons werken missionair van aard zijn.

Voor vragen, activiteiten e.d. is Jeroen Felix onze consulent. Tel.: 0413-249029 of 06 51 07 90 83

In de liturgie brengen wij eer aan God. Daar willen wij ons voor inzetten. Wij rekenen daarbij op uw steun en medewerking.

Deken Vincent Blom
bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie en voorzitter KISG

Terug naar boven